Search
Close this search box.

מדיניות הפרטיות של ריפורסט

זוהי מדיניות הפרטיות ריפורסט. חברת ריפורסט בע"מ (להלן "החברה") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתרי ועמודי האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה (להלן-"האתרים").
לכן החלטנו לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתרים, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו. מטרת מדיניות הפרטיות ריפורסט להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, וכיצד משתמשת החברה במידע. המידע – המידע שנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתרים.

כללי 

בעת שימוש בשירותי האתרים נאסף מידע עליך. רק המידע שתמסור ביודעין מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשם ובכתובת, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, אמצעי התשלום ששימשו אותך לדוגמה, מידע כזה ייאסף עליך בעת שתירשם לשירותים באתרים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. פרסומות שקראת באתרים, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט שממנה פנית רישום לשירותים ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים או בעת רכישת מוצרים בהם, החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים. מאגר המידע הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה. 

השימוש במידע 

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת – לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים. כדי לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. לצורך רכישת מוצרים ושירותים – לרבות פרסום מידע ותכנים. כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית. דיוור ישיר אלקטרוני נרצה לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותינו, וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים ולא תעביר הלאה מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר. מסירת מידע לצד שלישי לא נעביר לצדדים שלישיים את המידע שנאסף על פעילותך באתרים, אלא  אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי; אתרי החברה לצורך תפעולו השוטף והתקין.
בכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש. פרסומות של צדדים שלישיים אנו לא מתירים או מתירות לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. 

אבטחת מידע 

אנחנו מיישמים ומיישמות באתרינו מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. זכות לעיין במידע אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע שינויים במדיניות הפרטיות ריפורסט בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר.

משהו לא ברור? יש לך שאלות?

יער מאכל גאולים

לפרטים נוספים ומידע בנושא פרטיות לציבור הרחב אפשר לפנות לאתר של רשות החדשנות

Open chat
שלום,
איזו שאלה יש לך?